Tôn tượng Quan âm Bồ tát đứng

Quán Thế Âm Bồ-tát là một vị thánh nhân có diệu dụng đặc biệt là quán xét và nghe thấu tất cả tiếng đau khổ rồi từ bi giáo hoá cứu độ đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát, cho nên cũng gọi là Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Đại-Từ Đại-Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ-tát. Cũng có tên là Quán Tự Tại Bồ-tát, nghĩa là vị Bồ-tát dùng trí huệ Bát-nhã quán sát sự vật đúng như chân lý một cách tự tại và thoát ra ngoài các tai ách khổ nạn.

Trong tất cả các danh hiệu chư Phật và chư Bồ-tát, danh hiệu của Ngài là được chúng sanh trì niệmnhiều – Nhất là gặp những lúc điên đảo đau khổ đầy đao binh và tai nạn. Trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn, đức Phật so sánh phước đức của người thọ trì sáu mươi hai ức hằng hà sa số danh hiệu của các vị Bồ-tát khác thì trì niệm danh hiệu của Ngài là phước đức hơn hết.

Vã lại, chúng ta thường thấy sự thờ phụng Ngài bằng đất và vẽ tượng Ngài với hình dáng phụ nữ để tượng trưng cho lòng thương không bờ bến của Ngài là bà Mẹ hiền trong tất cả các bà mẹ hiền.

Tôn tượng Quan âm đứng, chất liệu gỗ, cỡ nhỏ nhất cao 62cm.

Tôn tượng Quan âm Bồ tát đứng
Tôn tượng Quan âm Bồ tát đứng
Tôn tượng Quan âm Bồ tát và Đại thế chí Bồ tát đứng cao 1 mét
Tôn tượng Quan âm Bồ tát và Đại thế chí Bồ tát đứng cao 1 mét
Tượng Quan âm Bồ tát ngồi kiết già, tay cầm bình thanh tịnh và kết thí vô úy ấn
Tượng Quan âm Bồ tát ngồi kiết già, tay cầm bình thanh tịnh và kết thí vô úy ấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *