Tượng Thủy Nguyệt Quán âm cứu khổ cứu nạn sinh linh

Tượng Thủy Nguyệt Quán âm Thủy Nguyệt Quán Âm: tức là Thủy Cát Tường Quán Thế Âm Bồ tát trong Thai Tạng Mạn trà la, mật hiệu của Ngài là Nhuận Sanh Kim Cang, Quán Thế Âm Bồ tát nhất tâm quán thủy tướng, nhập thủy định. Vì vậy hình tượng Thủy Nguyệt Quán âm Chi tiết …

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm 42 thủ ấn ngồi

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm đẹp và đầy uy lực. Diện đẹp, Tinh xảo, kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ tạo nên một tượng Thiên thủ Thiên Nhãn mê hồn. Chi tiết …